эпиграф

 • 31эпиграф — ЭПИ´ГРАФ (греч. ἐπιγραφή надпись) 1) в античное время надпись на памятнике, на здании. 2) В общеевропейской литературе под Э. разумеется изречение или цитата, поставленные перед текстом целого литературного произведения или отдельных глав его. В… …

  Поэтический словарь

 • 32эпиграф — (от греч.epigraphe надпись) короткий текст (как правило, поэтическая или прозаическая цитата, афоризм, пословица или поговорка), предпосланный произведению или его части и призванный прояснить авторский замысел, указать на основную идею… …

  Словарь литературоведческих терминов

 • 33эпиграф — эп играф, а …

  Русский орфографический словарь

 • 34Эпиграф — Надпись, помещаемая автором перед текстом сочинения и представляющая собой цитату из общеизвестного текста, пословицу или изречение; Элемент произведения/издания, который представ­ляет собой короткий текст, выражающий основную мысль произведения… …

  Краткий толковый словарь по полиграфии

 • 35эпиграф — (2 м); мн. эпи/графы, Р. эпи/графов …

  Орфографический словарь русского языка

 • 36эпиграф — 1. Борынгы грекларда кабер ташларындагы язу 2. әд. Әсәрнең яки аның берәр бүлеге, кисәгенең башында бирелгән һәм шуның төп идеясен яктырткан кыскача текст, гадәттә цитата, мәкаль, әйтем, хикмәтле сүз …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 37эпиграф — а; м. (от греч. epigraphē надпись) см. тж. эпиграфический 1) В Древней Греции: надпись на каком л. предмете; запись. 2) Изречение, краткая цитата откуда л., помещаемые перед произведением или его частью и поясняющие его основную идею, замысел… …

  Словарь многих выражений

 • 38эпиграф — ЭПИГРАФ, а, м Часть текста, представляющая собой изречение или цитату, помещаемая перед произведением или его частью и поясняющая его основную идею, замысел автора. Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место,… …

  Толковый словарь русских существительных

 • 39эпиграф — эпиграф/ …

  Морфемно-орфографический словарь

 • 40эпиграф — [ايپيگرف] ю. адш. ҷумла ё иқтибосе, ки дар аввали китоб ё фасли алоҳидаи он навишта шуда, ба ғоя ва мазмуни асосии асар ишора мекунад …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ